ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη (ΕΠΕ/CSR) αφορά ολους τους οργανισμούς, ασχέτως μεγέθους και είναι αναπόσπαστο τμήμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ/CER). Οποιαδήποτε επιχείριση έχει υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων με την μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και αποβλήτων, μειώνουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο και χαρακτηρίζονται ως ευκαιρίες διπλού κέρδους (για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον).

Στόχος μας είναι η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον. Οι δράσεις που εφαρμόζονται εκτείνονται από απλές, όπως η εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας έως και πιο περίπλοκες, όπως δράσεις για τη διαχείριση αποβλήτων.

Συγκεκριμένα:

  1. Ανακύκλωση απορριμάτων: Εφαρμόζεται στρατηγική ανακύκλωσης των απορριμάτων. Προωθείται η ανακύκλωση στους χώρους εργασίας με τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού και αλουμινίου.
  2. Κατανάλωση ενέργειας: Καταβάλλεται προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης των καταναλώσεων κάθε μορφής ενέργειας. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως στα γραφεία της εταιρείας, επιτυγχάνεται με τη χρήση λαμπτήρων οικονομίας και τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης Α+.
  3. Συνεργασία με περιβαλλονικά ευαίσθητες εταιρείες/συνεργάτες: Επιλέγονται προμηθευτές που έχουν υιοθετήσει πολιτικές εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.
  4. Διαχείριση αποβλήτων:  Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και υλικών προς απόρριψη.  Στα εργοτάξια, υφίσταται ολοκληρωμένη διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων σύμφωνα με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για παράδεγιμα καταβάλλεται προσπάθεια τα προϊόντα εκσκαφών να ενσωματώνονται στο ίδιο το έργο ή να αξιοποιούνται στην αποκατάσταση θιγμένων περιοχών και τοπίων σε άλλα έργα της εταιρείας. Αντίστοιχα διαχειριζόμαστε και τα προϊόντα κατεδάφισης, όπου οι φάσεις κατεδάφισης προγραμματίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά υλικά της προς κατεδάφιση υποδομής και την πιθανή αξιοποίησή τους. Σε κάθε έργο μας η συλλογή, μεταφορά και διάθεση/απόρριψη των αποβλήτων πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους φορείς/υπεργολάβους βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα προωθούνται πάντα προς διαχείριση σε εξουσιοδοτημένους για αυτόν τον σκοπό φορείς, οι οποίοι πάντα εκδίδουν και υποβάλλουν τα σχετικά με την κείμενη νομοθεσία αποδεικτικά ορθής διαχειρισης.
  5. Ενημερώσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού της επιχείρησης σε περιβαλλοντικά θέματα, ενδυνάμωση της έννοιας της ατομικής ευθύνης του καθενός από εμάς προς το περιβάλλον και την κοινωνία.